הגדלת מזונות

מה תרצו לדעת?

מתי ניתן לתבוע הגדלת מזונות? איך מתייחס בית המשפט לפניות שכאלה ומה עשוי להגדיל את סיכויי הצלחת התביעה? תשובות לכל אלו ועוד במאמר שלפניכם.

הגדלת מזונות היא בקשה להגדלת הסכום הכספי של דמי מזונות, המשולמים בישראל על ידי ההורה שאינו משמורן, כדי לשלם עבור הוצאות גידול הילדים באופן שיאפשר להם רמת חיים סבירה. בבית הדין הרבני הפסיקה קובעת כי דמי מזונות חייבים להיות משולמים עד גיל 18, ובבית המשפט לענייני משפחה הפסיקה קובעת כי דמי מזונות ישולמו עד גיל 21 או עד תום השירות הצבאי.

הגדלת מזונות עורך דין לענייני משפחה - עודד וולף
הגדלת מזונות עורך דין לענייני משפחה - עודד וולף

מזונות ילדים בישראל

החוק הישראלי מחייב בד"כ את האב בתשלום דמי מזונות לכיסוי ההוצאות של גידול ילדיו הקטינים עד הגיעם לגיל בגרות כאמור. סכום המזונות יכול להיקבע באמצעות הסכם גירושים אשר קיבל תוקף על ידי בית המשפט או על ידי בית הדין הרבני.

ישנם מצבים בהם עולה צורך בהגשת תביעה להגדלת סכום המזונות, פעמים רבות בעקבות שינוי נסיבות שהתרחש בחייו של ההורה המחזיק במשמורת. במקרים אלו מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בענייני משפחה, עם ניסיון מוצלח בהגדלת דמי מזונות.

הגדלת מזונות ילדים: מה החוק והפסיקה אומרים בנידון?

החוק מכיר בזכות לבקש מבית דין הגדלת מזונות עבור הילדים. סעיף 13א' לחוק לתיקון דיני המשפחה לנושא מזונות קובע כי "בית המשפט רשאי לשנות את אשר נקבע בהסכם, בויתור ובפסק-דין, אם ראה לעשות כן על סמך נסיבות שנודעו למבקש או שנשתנו אחרי ההסכם, הויתור או פסק-הדין".

גם פסיקת בתי המשפט בישראל חזרה ואשררה את הלגיטימיות של הגדלת המזונות, ונביא כאן את דבר בית המשפט העליון: "פסק המזונות אינו יוצר מחסום סופי מפני חידוש ההתדיינות, וניתן לחזור ולפנות לבית המשפט בקשר לנושא המזונות, בכפוף להוכחת התנאי כי חל שינוי מהותי בנסיבות המצדיק את שינוי הקביעה המקורית".

באילו מצבים ניתן לתבוע הגדלת מזונות?

במקרה שבו בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה פסק סכום מזונות ללא בחינה ראויה של צרכי הילדים הקטינים, וקבע סכום מזונות ללא קשר לצרכים בפועל, זו עילה להגיש תביעה להגדלת סכום המזונות, או להפחתתן.

במקרה שבו חל שינוי נסיבות מהותי בצרכי הילדים הקטינים, אשר דורש הגדלה בסכום המזונות על מנת לתמוך באורח חייהם הרגיל. חשוב לציין כי על מנת לתבוע הגדלת מזונות יש להוכיח כי שינוי הנסיבות התרחש במפתיע, ולא היה צפוי במועד אישור הסכם הגירושים או במועד פסק הדין. זאת מכיוון שבתי המשפט הבהירו בפסיקות חוזרות, כי הסכם מזונות חייב לשקף גם צרכים עתידיים, כולל עלייה בהיקף ההוצאות כתוצאה משינוי נסיבות.

דוגמה לשינוי נסיבות מהותי הקשור בילדים, אשר התרחש באופן בלתי צפוי, לדוגמה: התקבלות של אחד הילדים לתכנית למצטיינים המצריכה השקעה כספית נכבדה; אבחון רפואי חריג הדורש תרופות יקרות וכדומה.

שינוי הנסיבות יכול להיות קשור גם בהורה המשמורן, ולא בילדים. לדוגמא, במצב שבו אם הילדים מפוטרת מעבודתה ונקלעת למשבר כלכלי, מדובר גם כאן בשינוי נסיבות שהתרחש במפתיע ולא היה צפוי במועד חתימת הסכם המזונות, וגם זו תהיה עילה סבירה להגשת תביעה להגדלת המזונות על ידי אבי הילדים.

ומה לגבי שינוי נסיבות בהורה שאינו משמורן? ישנם מקרים בהם אם הילדים מבקשת להגדיל את דמי המזונות לא בעקבות שינוי נסיבות כלכליות עבורה ולא בעקבות שינוי בצרכי הילדים, אלא בעקבות גידול בהכנסותיו של האב, למשל עקב התקבלותו לעבודה חדשה או בעקבות הצלחה עסקית. במקרה זה, בתי המשפט יבדקו באופן מדוקדק האם שינוי הכנסות האב מהווים שינוי מהותי, כאשר מרבית הפניות בנושא זה נדחות, זאת מאחר ושינוי בהכנסות האב, על פי רוב אין להן השפעה על צרכי ילדיו.

איך עובדת בקשת תביעה עבור הגדלת מזונות?

בישראל, רק הילדים הקטינים יכולים להגיש תביעה להגדלת מזונות. את התביעה הם מגישים לבית משפט לענייני משפחה, או לבין הדין הרבני, באמצעות ההורה המשמורן. יש לציין כי בית הדין יסכים לדון בתביעה להגדלת מזונות רק במידה וישנם ראיות חותכות לשינוי נסיבות מהותי בחיי הילדים הקטינים או בחיי ההורה המשמורן, אשר מצדיקים את הצורך בהגדלת סכום המזונות.

כיצד בוחן בית המשפט לענייני משפחה את הקריטריונים בהגדלת מזונות?

הקריטריונים שבוחן בית המשפט לענייני משפחה - המרכז לצנתורי גוף בהנהלת דר זלמן יצחקוב

בית המשפט לענייני משפחה בוחן את הקריטריונים הבאים:

  • גיל הילדים
  • שיעור הכנסות ההורים (כל אחד בנפרד)
  • צרכי הילדים
  • צרכים מיוחדים שהתעוררו באופן בלתי צפוי במועד חתימת ההסכם המקורי

במידה ובית המשפט ישתכנע כי השארת דמי המזונות ברמתם הנוכחית עלולה לפגוע ביכולת ההורה המשמורן לדאוג לצרכי הילדים באופן שאינו פחות מהסטנדרט אליו הם הורגלו, בית המשפט עשוי לפסוק על הגדלת דמי המזונות.

מתי התביעה עבור הגדלת מזונות לא מתקבלת?

תביעה להגדלת מזונות תידחה במידה ובית הדין הרבני, או בית המשפט לענייני משפחה, לא ישתכנע כי חל שינוי מהותי בנסיבות ההורה המשמורן או בנסיבות ילדיו, המצדיק את הגדלת סכום המזונות.

עשוי לעניין אתכם | מתי לא משלמים מזונות >>

באילו נסיבות יקבע בית המשפט על הפחתת מזונות?

כאשר ההורה שאינו משמורן פונה לבית הדין בבקשה להפחית את סכום המזונות, חובה עליו לספק לבית הדין ראיות המוכיחות כי לאחר שנפסק סכום המזונות הנסיבות השתנו באופן מהותי.
בתי המשפט קבעו בשרשרת של פסיקות, כי הפחתת מזונות תלוי במספר תנאים:

השינוי הוא משמעותי ומתמשך וקשור ישירות לסכום דמי המזונות.

לא היה ניתן לצפות את השינוי הזה מראש, במועד חתימת הסכם המזונות או מתן פסק הדין למזונות.

על ההורה שתובע הפחתת מזונות להוכיח כי השארת דמי המזונות על כנן תעשה לו עוול ותהווה פגיעה בצדק.

על ההורה התובע להוכיח כי פעל בתום לב בעת הסכם המזונות המקורי.

דוגמה נפוצה המובילה אבות לבקש מבית הדין הפחתת מזונות היא במקרה שנולדו לאב ילדים נוספים. לאור הגדלת הנטל הכלכלי פונה האב לסעד בית הדין, אולם לאור פסיקת בית המשפט נראה כי על האב להוליד יותר מילד אחד על מנת להצדיק הפחתה בדמי המזונות המשולמים לילדיו הקודמים.

הגדלת מזונות עקב הפרת הסדרי ראיה

במקרה בו האם שוהה עם הילדים במשך זמן רב יותר במהלך השבוע, כתוצאה מהיעדרות של האב, מהווה הדבר שינוי נסיבות מהותי בעיני בית הדין, מאחר והוצאותיה גדלו. אולם במידה וסיבת היעדרות האב קשורה בניכור הורי, במצב בו הילדים אינם מעוניינים לפגוש את האב, הערכאה השיפוטית עלולה לקנוס את האם, ובוודאי לא תגדיל את דמי המזונות.

חשיבותו של סיוע משפטי מקצועי בהגשת תביעה להגדלת מזונות

מכל הנאמר לעיל נובע כי תביעה להגדלת מזונות עלולה להיתקל בהתנגדות מצד בית המשפט לענייני משפחה או מצד בית הדין הרבני, ממגוון סיבות. ראוי להיערך היטב בטרם הגשת תביעה להגדלת מזונות, כדי למקסם את הסיכויים להצלחת התביעה, בסיוע עורך דין מומחה לענייני משפחה.

עורך דין לענייני משפחה עודד וולף - הסכם גירושים

מעוניינים לתבוע הגדלת מזונות? התייעצו עם עו"ד עודד וולף

אם ברצונכם לקבל ליווי מעורך דין מקצועי ומנוסה בהגדלת מזונות, שיודע לנווט בנושאים משפחתיים רגישים בעדינות ובנחישות כאחד, עורך דין עודד וולף הוא האיש שלכם.

עו"ד עודד וולף

עו"ד עודד וולף

עורך דין לענייני משפחה.
מומחה לענייני גירושים והפחתת מזונות,
עריכת צוואות מורכבות, ניהול ירושות ועיזבונות,
עריכת הסכמי ממון לפני חתונה ולידועים בציבור
ועריכת ייפוי כוח מתמשך.

האם המאמר עזר לך להבין את הנושא?
יש לך עדיין שאלה?
התקשרו עכשיו 03-644-7924 או השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם
הגדלת מזונות

עו"ד לענייני משפחה עודד וולף | גירושים | צוואות | ירושות | הסכמי ממון | ייפוי כוח מתמשך

לייעוץ מידי התקשרו :
או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

השירותים שלנו:

דילוג לתוכן